Disclaimer

Deze website werd opgesteld om algemene informatie te verschaffen over het Capiva Plus Fund (verder genaamd het ‘fonds)’. Het bevat dus niet alle informatie die zou kunnen vereist zijn om een mogelijke transactie te beoordelen.

Daarnaast werd deze website niet opgesteld om aan de basis te liggen van een beslissing tot investering. Het bevat enkel basisgegevens over het fonds. Deze website  kan niet worden beschouwd als een aanbod tot verkoop van of inschrijving op een financieel product, en mag niet worden opgevat als een verzoek of aansporing tot het doen van een koop-of inschrijvingsbod, noch als beleggingsadvies.

Geen enkele uitdrukkelijke of impliciete verklaring of waarborgen wordt verleend wat betreft de nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie. Noch Capital Coach S.A., noch het fonds, noch een met haar verbonden vennootschap noch haar bestuurders en medewerkers kunnen aansprakelijk gesteld worden met betrekking tot de informatie vervat in deze website. Ontvangers van dit document dienen zich ervan te verzekeren dat ze alle relevante op hen toepasselijke wet- en regelgeving naleven.

Aansprakelijkheid

Alle informatie vervat in deze website , met inbegrip van doch niet beperkt tot grafieken, tekst en verwijzingen naar andere communicatiekanalen, wordt verstrekt ‘als dusdanig’ en kan gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving.

Deze informatie wordt verleend, voor zover toegestaan overeenkomstig toepasselijke wetgeving, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie. Noch de beheerder, het fonds en de met haar verbonden vennootschappen verlenen waarborgen met betrekking tot de adequaatheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie vervat in deze presentatie en verklaren uitdrukkelijk niet aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor wat betreft enige fouten of weglatingen. Ontvangers zijn zelf verantwoordelijk om de nauwkeurigheid, volledigheid en bruikbaarheid van de informatie of andere beschikbare gegevens in deze presentatie te beoordelen.

Noch de beheerder noch het fonds en de met haar verbonden vennootschappen aanvaarden enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor een inbreuk door de ontvangers van dit document op enige wet- of regelgeving, van welke aard dan ook.

Vertrouwelijkheid

De inhoud van deze website dient als strikt vertrouwelijk behandeld te worden. Het is verboden om de beschermde inhoud van deze website (alle informatie die door een login is beschermd) te kopiëren, verdelen, verspreiden, vertonen, publiceren, verkopen, in licentie te geven, er afgeleide werken van te maken of te gebruiken voor andere doeleinden dan deze van de presentatie, met name het verschaffen van informatie over het fonds. 

De ontvanger van dit document erkent gebonden te zijn door bovenstaande bepalingen.